OBSH në Shqipëri

Zyra e Vendit të OBSH-së, Shqipëria u krijua në 1991 në Tiranë. Ajo shërben si pikë qendrore për aktivitetet e OBSH-së dhe ndihmon qeverinë shqiptare në formimin e axhendës kombëtare të shëndetit, sigurimin e mbështetjes teknike, dhe monitorimin dhe vlerësimin e tendencave shëndetësore. Ekipi i Zyrës së Vendit përbëhet nga ekspertë në fushat e ndryshimit të klimës, gatishmërinë dhe reagimin ndaj fatkeqësive, sigurinë e ushqimit, shëndetin mendor, shëndetin e nënës dhe fëmijëve dhe shëndetin publik.

Roli i një zyre vendi të OBSH / Evropës është që t’u përgjigjet kërkesave të vendit pritës për të mbështetur hartimin e politikave për zhvillimin e qëndrueshëm të shëndetit, duke marrë një qasje holistike të sistemit shëndetësor. Kjo përfshin sigurimin e udhëzimeve, krijimin e marrëdhënieve lokale për të zbatuar bashkëpunimin teknik, bërjen e standardeve dhe marrëveshjeve, dhe sigurimin që masat e shëndetit publik janë të koordinuara dhe të vendosura gjatë krizave.

Zyra e Shtetit të OBSH-së, Shqipëria u krijua në 1991 në Tiranë për të ndihmuar qeverinë në formimin e axhendës kombëtare të shëndetit, ofrimin e mbështetjes teknike, monitorimin dhe vlerësimin e tendencave shëndetësore.

Zyra është pika qendrore e veprimtarive të OBSH në Shqipëri. Ekipi i vendit përbëhet nga 4 persona.

Prioritetet për Zyrën e Vendit përcaktohen në marrëveshjen dy vjeçare bashkëpunuese midis OBSH / Evropë dhe vendit pritës. Zyra zbaton marrëveshjen në bashkëpunim të ngushtë me institucionet kombëtare dhe agjencitë ndërkombëtare partnere.