ITALI

Të dhëna statistikore

Popullsia e Shqiptareve në Itali (2016)482.959
Të ardhurat nacionale bruto për frymë ($ PPP ndërkombëtare, 2013)34100
Jetëgjatësia gjatë lindjes m / f (vjet, 2016)80/85
Probabiliteti i vdekjes nën pesë (për 1 000 lindje të gjalla, 2018)3
Probabiliteti i vdekjes midis 15 dhe 60 vjet m / f (për 1 000 popullatë, 2016)68/39
Shpenzimet totale për shëndetin për kokë banori (Intl $, 2014)3239
Shpenzimet totale për shëndetësinë si% e PBB-së (2014)9.2
Të dhënat e fundit në dispozicion nga Observatori Global i Shëndetit