KOSOVE

Të dhëna statistikore

12.12.19 në Prishtinë-Kosovë u mbajt Konferenca shkencore ku ligjerues ishin mjek të profileve të ndryshme në mesin e të cilëve edhe Prof.Dr. Gani Bajraktari ku pjesëmarrës ishin shume mjekë dhe studentë nga fusha e mjekësisë.

Popullsia totale (2016)173300
Të ardhurat nacionale bruto për frymë ($ PPP ndërkombëtare, 2013)12520
Jetëgjatësia gjatë lindjes m / f (vjet, 2016)76/80
Probabiliteti i vdekjes nën pesë (për 1 000 lindje të gjalla, 2018)7
Probabiliteti i vdekjes midis 15 dhe 60 vjet m / f (për 1 000 popullatë, 2016)100/60
Shpenzimet totale për shëndetin për kokë banori (Intl $, 2014)520
Shpenzimet totale për shëndetësinë si% e PBB-së (2014)6,9
Të dhënat e fundit në dispozicion nga Observatori Global i Shëndetit