PËR TA MBAJTUR BOTËN TË SIGURT

Me te fundit

Publikime

Plani i Barazisë Gjinore (GEP) që mbulon elementet e listuara më poshtë:

Kërkesat minimale (blloqe ndërtimi) për një GEP
JEP Publik: dokument zyrtar i publikuar në faqen e internetit të institucionit dhe i nënshkruar nga menaxhmenti i lartë që trajton çështjet e mëposhtme:
− Burimet e dedikuara: përdorimi i burimeve njerëzore dhe ekspertiza gjinore për zbatim.
− Mbledhja dhe monitorimi i të dhënave: të dhëna të ndara sipas gjinisë për stafin dhe studentët dhe raportimi vjetor bazuar në tregues.
− Trajnim: Rritja e ndërgjegjësimit/trajnimi për barazinë gjinore dhe paragjykimet e pandërgjegjshme gjinore për stafin dhe vendimmarrësit.
− Fushat minimale që duhen mbuluar dhe adresuar përmes veprimeve dhe objektivave konkrete: 

o Balancimi mes punës dhe jetës dhe kultura organizative;
o Balanca gjinore në udhëheqje dhe vendimmarrje; o Barazia gjinore në rekrutimin dhe zhvillimin e karrierës; 
o Integrimi i dimensionit gjinor në përmbajtjen kërkimore dhe mësimore; 
o Veprim kundër dhunës me bazë gjinore, duke përfshirë ngacmimin seksual.