Të dhëna statistikore

Popullsia e Shqiptareve në Hollandë (2016) 1084
Të ardhurat nacionale bruto për frymë ($ PPP ndërkombëtare, 2013) 43210
Jetëgjatësia gjatë lindjes m / f (vjet, 2016) 80/83
Probabiliteti i vdekjes nën pesë (për 1 000 lindje të gjalla, 2018) 4
Probabiliteti i vdekjes midis 15 dhe 60 vjet m / f (për 1 000 popullatë, 2016) 66/52
Shpenzimet totale për shëndetin për kokë banori (Intl $, 2014) 5202
Shpenzimet totale për shëndetësinë si% e PBB-së (2014) 10.9
Të dhënat e fundit në dispozicion nga Observatori Global i Shëndetit