Rreth nesh

Bordi Drejtues AMFE

“Së bashku për një shqiptari më të shëndetshme”

Dr.med. Aurora Dollenberg
Presidente

Struktura:
Përveç mjekëve mjekë, specialistë të shëndetit publik, shkencëtarë dhe epidemiologë, stafi i AMFE-së përfshinë njerëz të trajnuar për të menaxhuar sistemet administrative, financiare dhe të informacionit, si dhe ekspertë në fushat e statistikave shëndetësore, ekonomisë dhe ndihmës emergjente.
Shkarkoni broshurën e korporatave më poshtë për të mësuar më shumë rreth përparësive, rajoneve dhe monumenteve historike globale të shëndetit.

Misioni
Fokusi qendror i AMFE është promovimi shëndetin, për ta mbajtur botën të sigurt dhe për t’i shërbyer gjithe shqiptareve ne europe. AMFE është i strukturuar rreth prioriteteve kryesore strategjike të ndërlidhura:

  • sigurimi i jetës së shëndetshme dhe mirëqenies për të gjitha moshat;
  • arritja e mbulimit shëndetësor universal; adresimi i urgjencave shëndetësore
  • promovimi i popullsisë më të shëndetshme

 

Ato mbështeten nga tre ndërrime strategjike

  1. rritja e udhëheqjes;
  2. nxitja e ndikimit të shëndetit publik në çdo vend ku jane shqiptaret
  3. përqendrimi i mirave publike europiane në ndikim

AMFE është e angazhuar të sigurojë barazinë gjinore, barazinë dhe qasjet e bazuara në të drejta për shëndetin që rrisin pjesëmarrjen, ndërtojnë aftësi dhe fuqizojnë komunitetet.

Vizioni
Unë parashikoj një botë në të cilën të gjithë mund të jetojnë jetë të shëndetshme, produktive, pavarësisht se kush janë ose ku jetojnë. Unë besoj se angazhimi global për zhvillimin e qëndrueshëm – i përfshirë në Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm – ofron një mundësi unike për të adresuar përcaktorët social dhe  të shëndetit dhe për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve kudo. Arritja e këtij vizioni do të kërkojë një AMFE të fortë, efektive që është në gjendje të përmbushë sfidat në zhvillim dhe të arrijë objektivat shëndetësore të Synimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Ne kemi nevojë për një AMFE – e përshtatshme për shekullin XXI – që u përket të gjithëve, në mënyrë të barabartë. Ne kemi nevojë për një AMFE që menaxhohet në mënyrë efikase, burohet në mënyrë adekuate dhe nxitet në rezultate, me një fokus të fortë në transparencën, përgjegjshmërinë dhe vlerën për para.

International Team

Dr. Gazmend Berisha
International Coordinator
(Norvegji)
Msc. Gjergji Pashaj
Secretary for Albanian Countries
(Shqiperi)
Dr. Fatjona R. Lubonja
Research Officer
(USA)
Ms. Bernarda Radoncic
Medical Technology Officer
(Danimarke )
Arnold Kapxhiu
Web Developer - IT
Demir Cërriku
Graphic Designer

International Council

Prof.Dr. Kita Sallabanda Diaz
President-Spanish Society of Radiosurgery Professor of Neurosurgery University of Complutense Madrid-Spain
Dr. Skender Brataj
Director of the Albanian National Center (QKUM), Emergency Specialist
Prof. Dr. Vedat Eljezi
University Professor Gabriel Montpied-France
Prof.Dr. Fadil Çitaku
Supervisor at ETH Zurich Director -Academy of Ledership Sciences Switzerland
Dr. Negjyp Sopa
Director of Gynecology Clinic in Danemark, Gynecologist

Takimi vjetor i anetarëve mbahet në kur anëtarët bien dakord për rendin e ditës për Asamblenë e anëtarëve. Funksionet kryesore të Bordit janë zbatimi i vendimeve dhe protokolleve të AMFE-se, dhe këshillimi i popullatës për të siguruar një shëndet të standarteve europiane.

Plani i Barazisë Gjinore (GEP) që mbulon elementet e listuara më poshtë:

Kërkesat minimale (blloqe ndërtimi) për një GEP
JEP Publik: dokument zyrtar i publikuar në faqen e internetit të institucionit dhe i nënshkruar nga menaxhmenti i lartë që trajton çështjet e mëposhtme:
− Burimet e dedikuara: përdorimi i burimeve njerëzore dhe ekspertiza gjinore për zbatim.
− Mbledhja dhe monitorimi i të dhënave: të dhëna të ndara sipas gjinisë për stafin dhe studentët dhe raportimi vjetor bazuar në tregues.
− Trajnim: Rritja e ndërgjegjësimit/trajnimi për barazinë gjinore dhe paragjykimet e pandërgjegjshme gjinore për stafin dhe vendimmarrësit.
− Fushat minimale që duhen mbuluar dhe adresuar përmes veprimeve dhe objektivave konkrete: 

o Balancimi mes punës dhe jetës dhe kultura organizative;
o Balanca gjinore në udhëheqje dhe vendimmarrje; o Barazia gjinore në rekrutimin dhe zhvillimin e karrierës; 
o Integrimi i dimensionit gjinor në përmbajtjen kërkimore dhe mësimore; 
o Veprim kundër dhunës me bazë gjinore, duke përfshirë ngacmimin seksual.