Të dhëna statistikore

Popullsia totale (2016) 2926000
Të ardhurat nacionale bruto për frymë ($ PPP ndërkombëtare, 2013) 10520
Jetëgjatësia gjatë lindjes m / f (vjet, 2016) 74/79
Probabiliteti i vdekjes nën pesë (për 1 000 lindje të gjalla, 2018) 9
Probabiliteti i vdekjes midis 15 dhe 60 vjet m / f (për 1 000 popullatë, 2016) 122/71
Shpenzimet totale për shëndetin për kokë banori (Intl $, 2014) 615
Shpenzimet totale për shëndetësinë si% e PBB-së (2014) 5.9
Të dhënat e fundit në dispozicion nga Observatori Global i Shëndetit