SHQIPERI

Të dhëna statistikore

Popullsia totale (2016)2926000
Të ardhurat nacionale bruto për frymë ($ PPP ndërkombëtare, 2013)10520
Jetëgjatësia gjatë lindjes m / f (vjet, 2016)74/79
Probabiliteti i vdekjes nën pesë (për 1 000 lindje të gjalla, 2018)9
Probabiliteti i vdekjes midis 15 dhe 60 vjet m / f (për 1 000 popullatë, 2016)122/71
Shpenzimet totale për shëndetin për kokë banori (Intl $, 2014)615
Shpenzimet totale për shëndetësinë si% e PBB-së (2014)5.9
Të dhënat e fundit në dispozicion nga Observatori Global i Shëndetit