Misioni

Fokusi qendror i AMFE është promovimi shëndetin, për ta mbajtur botën të sigurt dhe për t’i shërbyer gjithe shqiptareve ne europe. AMFE është i strukturuar rreth prioriteteve kryesore strategjike të ndërlidhura:

  • sigurimi i jetës së shëndetshme dhe mirëqenies për të gjitha moshat;
  • arritja e mbulimit shëndetësor universal; adresimi i urgjencave shëndetësore
  • promovimi i popullsisë më të shëndetshme

Ato mbështeten nga tre ndërrime strategjike

  1. rritja e udhëheqjes;
  2. nxitja e ndikimit të shëndetit publik në çdo vend ku jane shqiptaret
  3. përqendrimi i mirave publike europiane në ndikim

AMFE është e angazhuar të sigurojë barazinë gjinore, barazinë dhe qasjet e bazuara në të drejta për shëndetin që rrisin pjesëmarrjen, ndërtojnë aftësi dhe fuqizojnë komunitetet.

Vizioni
Unë parashikoj një botë në të cilën të gjithë mund të jetojnë jetë të shëndetshme, produktive, pavarësisht se kush janë ose ku jetojnë. Unë besoj se angazhimi global për zhvillimin e qëndrueshëm – i përfshirë në Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm – ofron një mundësi unike për të adresuar përcaktorët social dhe  të shëndetit dhe për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve kudo. Arritja e këtij vizioni do të kërkojë një AMFE të fortë, efektive që është në gjendje të përmbushë sfidat në zhvillim dhe të arrijë objektivat shëndetësore të Synimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Ne kemi nevojë për një AMFE – e përshtatshme për shekullin XXI – që u përket të gjithëve, në mënyrë të barabartë. Ne kemi nevojë për një AMFE që menaxhohet në mënyrë efikase, burohet në mënyrë adekuate dhe nxitet në rezultate, me një fokus të fortë në transparencën, përgjegjshmërinë dhe vlerën për para.