AMFE punon në të gjithë europë për të promovuar shëndetin, për ta mbajtur botën të sigurt dhe për t’i shërbyer të prekurve. Qëllimi ynë është të sigurojmë që sa më shumë njerëz të kenë mbulim shëndetësor universal, të mbrojnë një sa shumë njerëz nga urgjencat shëndetësore dhe të sigurojnë sa më njerëzëve të tjerë me shëndet më të mirë. Për mbulimin shëndetësor universal, ne: përqëndrohet në kujdesin parësor shëndetësor për të përmirësuar aksesin ndaj shërbimeve themelore të cilësisë. Për emergjencat shëndetësore , ne: përgatituni për raste urgjente duke identifikuar, zbutur dhe menaxhuar rreziqet parandalojnë emergjencat dhe mbështesin zhvillimin e mjeteve të nevojshme gjatë shpërthimeve zbulimin dhe përgjigjen ndaj urgjencave akute shëndetësore mbështesin ofrimin e shërbimeve shëndetësore thelbësore në ambiente të brishta. Për shëndetin dhe mirëqenien ne: adresojnë përcaktorët socialë promovojnë qasje ndër-sektoriale për shëndetin prioritizoni shëndetin në të gjitha politikat dhe mjediset e shëndetshme. Përmes punës sonë, ne adresojmë: kapitali njerëzor gjatë gjithë jetës parandalimi i sëmundjeve jo të komunikueshme promovimi i shëndetit mendor ndryshimi i klimës në shtetet e vogla në zhvillim të ishullit rezistenca antimikrobiale eleminimin dhe zhdukjen e sëmundjeve ngjitëse me ndikim të lartë.

Aty ku punojmë
Ne mbështesim njerëzit, organizatat e shoqërisë civile dhe sektorin privat dhe pacientët – për të arritur objektivat e tyre shëndetësor.

Struktura:
Shumë  mjekë dhe student mjekësie shqiptarë nga shumë vende europiane kanë marrë pjesë në aktivitetet mjekësore të organizuar nga AMFE, me selinë e saj qëndrore në Wolfenbüttel, Gjermani dhe shumë mjekë/student e mbështesin punën tonë.

Programi i punës 2019-2020
Fokusi qendror i AMFE është promovimi shëndetin, për ta mbajtur botën të sigurt dhe për t’i shërbyer gjithe shqiptareve ne europe.
AMFE është i strukturuar rreth prioriteteve kryesore strategjike të ndërlidhura:
sigurimi i jetës së shëndetshme dhe mirëqenies për të gjitha moshat;
arritja e mbulimit shëndetësor universal;
adresimi i urgjencave shëndetësore dhe promovimi i popullsisë më të shëndetshme
Ato mbështeten nga tre ndërrime strategjike:
rritja e udhëheqjes;
nxitja e ndikimit të shëndetit publik në çdo vend; dhe,
përqendrimi i mallrave publike globale në ndikim.
AMFE është e angazhuar të sigurojë barazinë gjinore, barazinë dhe qasjet e bazuara në të drejta për shëndetin që rrisin pjesëmarrjen, ndërtojnë aftësi dhe fuqizojnë komunitetet.